Condicions del servei de préstec

 

Alta del servei:

Qualsevol persona major de 14 anys pot donar-se d’alta al servei de préstec del CeDRe.

Per poder formalitzar-lo cal presentar el PASSAPORT, DNI o NIE, omplir la fitxa d’alta en el servei de préstec i acceptar les condicions i normativa del Centre de Recursos de la Pau i la Solidaritat de la Coordinadora d’ONG Solidàries.

Núm. d’unitats i període de préstec:

  •  LLIBRES: 5 llibres durant 30 dies
  • REVISTES: dues revistes durant quinze dies
  • DVD/ VHS: 5 vídeos durant 30 dies
  • EXPOS: 2 exposicions amb un màxim de 3 mesos
  • MALETES PEDAGÒGIQUES I JOCS: 3 maletes i/o jocs durant 30 dies.

 

IMPORTANT: Per a les entitats de la Coordinadora,  el període de préstec és il·limitat. Cal però, assenyalar la data de retorn dels volums adquirits en préstec i fer-ne la renovació –si fos el cas- abans que aquesta finalitzi.

Per als centres educatius (formals o no formals) hi ha també una extenció especial pel que fa al nombre d'unitats de préstec de jocs i llibres, i al període de préstec. En aquest supòsit, es parlarà directament amb cada centre.

Fiança:

Les exposicions i els jocs tenen una fiança econòmica que cal abonar abans o en el mateix moment de recollir-les. Aquesta es retornarà a l'entitat o particular que l'ha abonada sempre i quan en el moment de retornar el material prestat aquest no estigui deteriorat o amb alguna peça extraviada o trencada. En aquest cas, la fiança no es retorna.

La fiança es pot deixar al CeDRe en efectiu en el moment de fer la reserva o bé ingressar-la per transferència bancària al compte corrent:

Triodos ES 55- 1491 0001 28 2033582723

Sancions:

Les persones que no retornin els recursos en la data assignada seran sancionades sense poder-ne treure (15 dies de sanció per setmana de retard)

En cas de deteriorament o de pèrdua del recurs prestat (llibre, revista, vídeo, expo, etc.), la persona signatària en la fitxa de préstec haurà de procurar un nou exemplar al CeDRe. Si el document està exhaurit o no es troba s’haurà de pagar una sanció de 30 € (per cada exemplar) i no tindrà dret a cap més préstec fins que no s’hagi abonat l’import.

En el supòsit de no abonar la multa, la persona i l’entitat que representen seran donades de baixa del servei de préstec.

Pel que fa al material de gran format (jocs, dinàmiques o exposicions) si no es retornen dins el periode pactat i no s'informa del retard, el CeDRe es quedarà amb la fiança a partir de la segona setmana de retard.

 

Renovacions:

Si ningú més ha demanat o reservat un recurs, el Centre de Recursos pot renovar el préstec fins a 5 vegades seguides a la persona que ho sol·liciti abans de què expiri la data de retorn del préstec en curs.

Recursos exclosos de préstec:

  • Obres de referència: Anuaris, Atles, Memòries, ...
  • Publicacions exhaurides i/o difícilment reemplaçables.
  • Treballs de les alumnes de pràctiques.
  • Tots els recursos marcats amb un gomet vermell