Com crear una ONG

Les ONG o les ONGD (organitzacions no governamentals per al desenvolupament) són entitats o associacions independents de l'Administració Pública i sense ànim de lucre, dedicades a l'elaboració, la gestió i l'execució de projectes de cooperació als països empobrits i/o a la realització d'activitats d'Educació per al Desenvolupament. La independència de les ONG respecte a l'Administració pública els permet fixar els seus objectius lliurement.

Com crear una ONG (de manera ràpida...)

A l'hora de crear-la s'ha de tenir clar el camp d'intervenció ja que són molts les temes a treballar: pau, cooperació al desenvolupament, drets humans, gènere...

Una ONG pot tenir la forma jurídica d'associació o de fundació. La més senzilla és la d'associació ja que per constituir-la només calen tres persones i no requereix d'un capital inicial.

La inscripció de la constitució d'una associació en el Registre d'associacions del Departament de Justícia de la Generalitat és un tràmit subjecte a una taxa de 60,10 euros, que ha de ser sol·licitat per persones físiques majors d'edat. Un cop presentats els documents, el Departament de Justícia té un termini de 3 mesos per donar-nos resposta. Quan haguem rebut la notificació del Departament de Justícia que ens reconeix com a associació podem anar amb aquells mateixos documents a la delegació d'Hisenda a sol·licitar el número de NIF de la nostra associació.

Amb la sol·licitud d'inscripció cal presentar la següent documentació:

-Acta Fundacional, que com a mínim ha de contenir:

 • El lloc i la data en què s'ha emès
 • La identificació dels socis i sòcies fundadors/es (nom i cognoms i número de DNI o NIE)
 • El domicili de cada persona sòcia fundadora
 • La voluntat de les persones sòcies fundadores de constituir una associació
 • L'aprovació dels estatuts pels quals s'ha de regir l'associació
 • La designació dels membres de la junta directiva

 

-Estatuts, datats i signats pels socis fundadors. En els estatuts hi ha de constar:

 • El nom de l'associació
 • El domicili social
 • La durada (quan no es constitueix per temps indefinit)
 • L'àmbit territorial en què desenvoluparà les seves activitats principalment
 • Els objectius o finalitats que es proposa dur a terme i les activitats que pensa realitzar per aconseguir-los
 • Els requisits per a ser soci/a, els drets i obligacions dels associats
 • Els mecanismes de participació com a voluntari/a
 • L'estructura i les competències de l'òrgan de govern
 • La forma i els requisits per a la convocatòria d'assemblea general ordinària i l'extraordinària
 • La forma de designar la junt, el procediment de modificació d'estatuts, el règim econòmic...

Tota la informació per crear una associació, així com documents model d'acta fundacional i estatuts, la trobareu actualitzada en aquesta pàgina del Departament de Justícia de la Generalitat.