2001: Blanes

Els Drets Humans: Tots, per a tothom i a tot arreu

Dissabte, 28 d'abril: REPENSEM EL FUTUR DE LA COORDINADORA

ACORDS i CONCLUSIONS
notes preses per Manel Mesquita i per Agnès Teixidor

Participants: 

Imma Parada Amnistia Internacional Alt Empordà
Marta Ros ACCEM
Dolors Terradas Banyoles Solidària
Alex García Banyoles Solidària
Manuela Clavería Blanes Solidari
Esteve Burcet Blanes Solidari
Joan Fdez. Blanes Solidari
Joan Duch Blanes Solidari
Anastasio Pulido Blanes Solidari
Javier García Cadaqués Solidari
Manel Mesquita CeDRe
Ramonet Roca CeDRe
Martí Carreras CEIP Sta. Eugènia
Sebas Parra Comis.Agermanament Salt-Quilali
Dolors Bassa i Coll Comissió Nord/Sud
Lluís Jiménez Coordinadora d'ONG Com.Gi. i Alt Mar.
Mei Francisco Creu Roja
Sònia Puig Creu Roja
Núria Massegú Fundació per la Pau
Martí Terés Fundació per la Pau
Cristina Andreu Fundació SERGI
J.Mª. Bonet GES
Joan Quer Girona Solidària
Pere Guanter Gra de Sorra
J.Manel Barbero GRAMC
Bajajeh Sanka GRAMC Blanes
Abdoulie Baragi GRAMC Blanes
Manel Quintana MCO
Judit Gómez MCO
Marta Quintana MCO
Noni Chorrero MCO
María de las Heras Médicos del Mundo
Martí Subirà Plataforma de Solidaritat de Calella
Victòria Fernández SETEM Girona
Vicens Viñas SETEM Girona
Lita Carballido SOARPAL Arbúcies
Agnès Teixidor SOARPAL Arbúcies
Carles Serra Solidari Quart
Angel Làzaro SOS. RACISME.
relatora de les conclusions d'aquest àmbit: Cristina Andreu

--- ESTRUCTURA, ORGANITZACIÓ i IMATGE PÚBLICA -

1. Estructura i organització
2. Imatge pública

Sota la premissa de recuperar el debat en el si de la Coordinadora d'ONG Solidàries, en tots els espais propis: reunions mensuals, comissions de treball, etc.
- Proposem:
- Un model social d'organització per a la Coordinadora que sigui model pel que volem per a l'organització de la societat...

* Requisits d'adhesió a la Coordinadora

- La signatura del Codi Ètic:
- Única manera de vincular-se a les decisions de la Coordinadora.
- Noves adhesions:
- Cal trobar fómules per treballar el coneixement mutu. Que entitats de la Coordinadora "apadrinin" els nous col·lectius que s'hi incorporen...
- Cal implicar-nos, com a entitats i personalment, en les campanyes i/o accions unitàries de la Coordinadora.

* Compromisos que implica l'adhesió a la Coordinadora

- Assistència reunió mensual:
- Cal excusar-se si no es pot assistir a la trobada mensual.
- Plenari (Jornada) anual.
- Participació activa en les activitats (es recomana un mínim d'una persona per entitat).
- Coresponsabilitat en els acords.

* Participació documentada

Es constata la dificultat en el treball unitari.
Cal potenciar la reflexió i la formació.
Cal elaborar, en els plenaris anuals, el Pla d'acció que tirarà endavant la Coordinadora:
- Prioritzant les accions a desenvolupar, analitzant les actuacions i desenvolupant-les, i valorant els objectius (un bon exemple seria la campanya de la Consulta Social del 12-M per l'abolició del deute extern).
- El Pla hauria de definir les actuacions fixes i les periòdiques:
- Campanyes fixes: Campanya Agenda Llatinoamericana; planes de solidaritat d'El Punt i Presència; organització de les Jornades; accions pels DDHH; etc.
- I a partir d'aquest moment, són les trobades mensuals les qui revisen i avaluen el Pla d'acció en curs.

* Organització del treball

- Reunions plenàries mensuals:
- És l'assemblea periòdica de la Coordinadora d'ONG Solidàries:
- S'ha de recuparar la balança en el repartiment dels temps a la reunió de la Coordinadora:
- 3/4 de debat, per 1/4 d'informacións concretes de les entitats de la Coordinadora.
- El/la moderador/ra ha de recollir prèviament totes les informacions de les entitats, valorar els temps de les intervencions i resumir-les si cal.
- Les notes recollides per a la confecció de l'acta mensual de la trobada ha de ser responsabilitat de dues persones alhora i realitzades rotativament d'entre els/les participants. És el Secretariat qui acaba redactant l'acta per a ser difossa des de la secretaria de la Coordinadora, el CeDRe.
(Es recorda aquí que ja fa anys que és Imma Parada qui redacta l'acta mensual. Gràcies Imma i felicitats)

* Comissions de treball

De participació oberta, constituïdes de forma voluntària i de representació descentralitzada.

* Secretariat permanent

- És un òrgan de treball de la Coordinadora d'ONG Solidàries.
- Actua en:
- La gestió quotidiana.
- La presa de decisions (també en les urgents) i d'acords.
- Té la representativitat de la Coordinadora: actua de portaveu.
- Dóna suport a les funcions del CeDRe.
- És dinamitzador i motivador intra-Coordinadora.
- Elabora estratègies afavoridores de la participació documentada.
- Té una reunió (oberta) quinzenal.

* Treball cooperatiu

- En espais de formació, de sensibilització, d'accions...
- Cal crear / potenciar aquest tipus d'espais.
- Que posteriorment esdevindran punts referencials per a les campanyes que endeguem.
- Són espais que serviran com a "espais de reflexió".
- Cal treballar en aquest espais per anar definint les accions a desenvolupar.
- Cal assegurar la descentralització d'aquest treball, reflex de la territorialitat de la Coordinadora.
- Són espais oberts.

- En espais lúdics:
- Trobada solidària i lúdica:
- Cal crear un espai festiu anual que perseguiria els següents objectius:
- Credibilitat de la Coordinadora.
- Projecció pública dels/de les solidaris/solidàries organitzats/des.
- Finançament.
- Obrir-nos al treball en xarxa amb altres moviments (ecologistes...).

Relator de les conclusions d'aquest àmbit: Ramon Roca

- FINANÇAMENT i INFRASTRUCTURA de la Coordinadora d'ONG Solidàries / CeDRe -

3. Finançament Coord'ONG Solidàries / CeDRe

El Codi Ètic diu textualment en relació al compromís de les entitats membres de la Coordinadora amb la mateixa Coordinadora:
"- Contribuir al funcionament de la Coordinadora i al manteniment de les estructures o serveis que aquesta s'hagi dotat, de manera proporcional als pressupostos de cada ONG, o mitjançant una dedicació voluntària de temps.
"- Practicar la cultura de la cooperació, i en aquest sentit, a destinar l'1 % com a mínim del pressupost de cada entitat a donar suport o compartir projectes d'un altre membre de la Coordinadora i/o al funcionament d'aquesta."

* Recaptació de fons propis
-Posar en pràctica el que diu el Codi Ètic en reacció a l'aportació de l'1% del pressupost de cada entitat membre de la Coordinadora.
- És una qüestió de coherència, no tant pel volum d'ingressos que pot representar.
- El Codi Ètic ho recull en dos punts prou explícits (els reproduïts anteriorment).
S'estableix que el mínim anual es concreti en 10.000 PTA.
- La situació que incorpora el Codi en dir "... o compartir projectes d'un altre membre de la Coordinadora i/o al funcionament d'aquesta" no és el cas que ens plantejament alhora de parlar de "recaptar fons propis".
- La recaptació econòmica per aquesta via obliga a tots els col·lectius membres-signants del Codi.
- L'ingrés (de l'1% esmentat, i sempre d'un mínim de 10.000 PTA/any) es farà efectiu dins del primer quatrimestre de l'any en curs. Pel que fa al 2001 l'ingrés hauria de fer-se abans de l'1 de setembre.

* Cobertura institucional pública: Diputació, consells comarcals, ajuntaments...
- Sí. S'ha de treballar i ho valorem com "fàcil" d'aconseguir
- Cal que el Secretariat Permanent de la Coordinadora s'hi dediqui
- Cal continuar treballant allò ja "consolidat" (Ajuntament de Girona; Joventut de la Generalitat...), continuar allò obert (Diputació de Girona) i obrir noves vies (Diputació de Barcelona/Alt Maresme; Consells Comarcals...)...

* Cobertura privada: Empreses, fundacions, entitats privades...
- Cap esforç en aquesta línia
- Però allò que "vingui" caldrà treballar-ho des del Secretariat Permanent

* Pressupost mínim a cobrir
(Es pot consultar en el CeDRe)
- Al voltant de 5 milions de pessetes (2001)
Pel que fa a despeses:
- 2.200.000 PTA en personal tècnic del CeDRe i secretaria de la Coordinadora
- 1.500.000 PTA en material d'oficina (pancartes, servidor internet, subministraments, gestoria...)
- 1.000.000 PTA en recursos sensibilització i educatius
Pel que fa a ingressos:
- 1.787.500 PTA del Consell Municipal Solidaritat Cooperació (Ajuntament de Girona - aportació líquida)
- 1.500.000 PTA del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (traspàs provinent de l'any 2000)
- 400.000 PTA de la Diputació de Girona (en concepte Campanya Agenda Llatinoamericana)
- Altres PTA en aportacions d'entitats de la Coordinadora i de la Campanya per l'Objecció Fiscal
Altres ingressos en "espècies":
- 1.300.000 PTA en concepte de cessió de l'espai del C.C. L'Estació de Girona
- 4.800.000 PTA (any 2000) en concepte del 0'7% en publicitat al diari El Punt

- Ho valorem com un pressupost "curt", especialment pel que fa a la dedicació personal que requereix el CeDRe de la Coordinadora i la secretaria de la Coordinadora.
- Caldria augmentar el temps de dedicació personal a aquestes tasques de coordinació i difusió.
- Cal treballar més a prop de les diverses administracions públiques per tal d'ampliar el pressupost esmentat (ja sigui en líquid o en espècies).

* Convenis de col·laboració
- Ampliar els que tenim signats com a Coordinadora (veure currículum de la Coordinadora).
- Entesos sempre com a relacions igualitàries ("de tu a tu").
- És una bona fórmula per treballar plegats amb institucions públiques.
- Ha de ser el Secretariat Permanent qui vetlli pels convenis signats i obrir-ne la possibilitat a d'altres.

4. Infraestructura Coord'ONG Solidàries / CeDRe

* Local (amb accessibilitat)
- S'ha fet petit l'espai cedit per l'Ajuntament de Girona al Centre Cultural L'Estació.
- Els recursos generats des de les entitats de la Coordinadora i des de la mateixa Coordinadora han fet que l'espai del CeDRe hagi quedat gairebé col·lapsat.
- Cal parlar amb el regidor de solidaritat de l'Ajuntament de Girona per ampliar l'espai ara que l'Escola d'Adults de Girona deixa L'Estació i es preveuen obres al Centre Cultural.
- Cal començar a temptejar la Diputació de Girona i/o altres institucions per tal de veure la viabilitat d'un nou espai, més ampli.
- Està demanat un local quan el projecte de la Coma Cros de Salt tiri més endavant: ja s'ha fet una primera aproximació per tal de realitzar la "reserva" d'espai... que implicaria incorporar-se a un projecte de caràcter cultural que acull altres entitats ciutadanes. Cal continuar amb els passos encetats en aquest sentit.

* Mitjans materials
- Recolzar-nos en la xarxa d'Internet
- Vetllar pel manteniment d'un site propi de la Coordinadora, actualitzat i interacctiu.
- Pel que fa a recursos didàctics, de sensibilització, bibliogràfics i documentals: déu n'hi do el que hi ha! Actualment en fase de classificació i documentació (en conveni amb la UdG amb dos alumnes en pràctiques).
- La coordinadora disposa d'ordinador nou (que es suma al vell heredat de l'APOC), fotocopiadora cedida, impressores, mobiliari (taules i armaris)...

* Persones: amb salari, voluntariat, en pràctiques (UdG), ...
- Caldria plantejar-se pressupostàriament o l'ampliació de la mitja jornada que realitza el tècnicdel CeDRe o la incorporació d'una altra persona en horari de tarda (diària o no).
- I resta obert la incorporació de voluntaris/àries fixos (en aquest moment una persona)...
- I la possibilitat d'ampliar els llaços en conveni amb la UdG amb la participació de nous estudiants en pràctiques per a temes concrets que faciliten l'atenció al públic que ofereix el CeDRe de la Coordinadora.

5. CeDRe
Centre De Recursos "Josep de Delàs-Benigno Mancebo"
per la pau i la solidaritat de la Coordinadora d'ONG Solidàries
(Veure el doc. que defineix el CeDRe elaborat per l'APOC,
premiat amb la Beca Joaquim Franch 1995 del Consell Escolar-Consell Municipal d'Educació de Girona)

* Funcions i tasques prioritàries
- Aquelles que queden prou reflectides en el document esmentat anteriorment (APOC) i resumides en el targetó de difusió del CeDRe.
- I en el programa anual d'actuacions (p.e: que serveix d'element vinculant amb el Fons Català i l'Ajuntament de Girona).
- I que incorpora clarament la funció de secretaria (no de Secretariat Permanent) de la Coordinadora.
- Fa les funcions d'acostament de la ciutadania amb les entitats que formen part de la Coordinadora.
- La seu física del CeDRe (actualment CC L'Estació de Girona) actua de seu de la Coordinadora.

* Recursos didàctics, de sensibilització,...
- Cal treballar en la línia de la creació d'un equip estable de monitors / educadors que dinamitzin els recursos creats pel CeDRe (exAPOC) i els recursos adquirits pel CeDRe o dipositats en el CeDRe.
- El recursos creats per les entitats de la Coordinadora i dipositats en el CeDRe han de ser dinamitzats per les mateixes entitats, amb el suport -si cal- del Centre.

* Recursos de comunicació...
- Insistim en la relació amb la xarxa d'Internet i les seves possibilitats, no prou explotades encara.
- L'eina correu-e i trameses per aquesta via s'ha vist molt operativa. Malgrat el temps que "ocupa" la seva gestió des del tècnic del Centre de la Coordinadora.
- D'aquesta manera s'ha manifestat prou àgil la comunicació intra-Coordinadora.
- El conveni amb l'editora d'El Punt i Presència, després de sis anys de funcionament) es valora positivament. Caldria concretar un model de relació similar amb altres mitjans de comunicació. S'han obert vies que no hem sabut tancar.

Relator de les conclusions d'aquest àmbit: Sebas Parra

- CAMPANYES. ACCIONS URGENTS. FER POLÍTICA. FER XARXA -

6. Campanyes i accions urgents

Cal crear una comissió permanent (Secretariat) per aquest tipus de respostes-accions polítiques.
Que treballi (obertament) consensuadament i coresponsabilitzadament.
Que vetlli per una fluida informació interna.
Que garanteixi els recursos i les persones a l'hora de calibrar la resposta:
- Els objectius de la campanya s'han poder acomplir en el moment de dissenyar-la.
- La temporalització: Els objectius han d'estar marcats temporalment.

* Com organitzem l'acció

- Sense burocratització
- Mantenint l'espontaneïtat
- Impulsnat la unitat d'acció
- Mantenint la independència i la pluralitat
- Afavorint la participació i el suport social
- Realitzant accions alternatives i imaginatives (de caràcter legal, paralegal i/o il·legal)
- Acompanyant-la de sensibilització

* Comissions temàtiques estables

Hem d'obrir un període de reflexió en el sentit de valorar la importància de constituir Comissions de debat i sensibilització sobre temes genèrics que ens permetin espais de formació i estudi al voltant de p.e:
- Infància
- Justícia
- ...

7. Fer política, com?

* Qui, com, quan s'endeguen campanyes i accions urgents

- 1. Objectius: Emmarcats en el Codi Ètic (caldria esmenar el seu redactat allà on diu "ONG" i substituir-lo per una nova "definició").
- 2. Cercar canvis. Què volem aconseguir?: Que els governants recuperin el control polític i així, els governats (la ciutadania, les persones) recuperin el control de les accions dels governs... que ara són a mans dels poders financers...
- 3. Per què?: Per cercar canvis en la societat en general, en les institucions, en les organitzacions polítiques. Apostant per l'acció transformadora, per l'educació en valors, per la informació documentada...

(Els Consells Municipals de solidaritat i/o cooperació han de ser alguna cosa més que únicament "gestionadors" de les aportacions econòmiques dels veïns del municipi)

* Metodologia

Cal crear:
- 1.1. Un Grup (obert) d'acció política que, en reunions setmanals, resolgui les qüestions urgents (accions urgents) i les que afecten la pròpia acció política desenvolupada en l'anterior punt.
- 1.2. Un Grup (obert) tècnic que resolgui les qüestions de caràcter econòmic i/o altres d'estructura.
- Parlem així de dos espais bàsics de representació --dos "Secretariats Permanents"-- en la pràctica.
- La representativitat és oberta en tots els àmbits.

- 2. Llistes de correu i debat a Internet:
(aquest apartat va ser relatat per martí subirà, aquí es fa un breu resum)
- Una llista universal de debat.
- Una llista universal d'informacions.
- Una llista reduïda de propostes polítiques.
Una subllista de moderadors (consensuats) en el moment que calguessin.

- 3. Estimular la participació en les planes de solidaritat d'El Punt i Presència i utilitzar més el mass mèdia.
- 4. De caràcter general: Cal estimular la participació utilitzant tots els recursos al nostre abast.
* Comunicats urgents

- Establir un mecanisme que incorpori un temps breu determinat de resposta davant de la difusió d'un posicionament de la Coordinadora: si més de xx (48?) entitats de la Coordinadora estan a favor de la seva signatura i posterior difusió... aquest text és operatiu...
- Les llistes relacionades a l'apartat anterior poder facilitar aquesta feina de consens i de pressa de decisions.

* Prioritats

- Dinamitzar la Comissió de Polítiques municipals:
- Reunions municipi a municipi
- Seguiment personal (amb reunions amb l'equip de govern local) del desenvolupament de les polítiques municipals.
- Debats públics locals sobre aquestes polítiques organitzats per la Coordinadora: Què s'ha fet?...
- Treballar en BCN-2001
- Treballar activament en la Plataforma Gironina per la Igualtat de Drets.

8. Fer xarxa, com?

- Xarxa interna de la Coordinadora:
- Llistes d'informació en web + correus-e
- Llista de discussió i debat en web
- Externa a la Coordinadora, superadora de la fragmentació:
- A nivell territorial/comarcal (p.e: Pla de l'Estany, Alt Empordà, Maresme...)
- Amb altres moviments, organitzacions... (intercanvi d'informació i contactes periòdics)

- Estimular la participació interna ha de ser l'objectiu de la Comissió (Secretariat) Permanent:
- Impulsar les campanyes i les accions, una de les seves funcions.

* Canvi de nom de la Coordinadora

La nova realitat dels col·lectius que formen part de la Coordinadora, les situacions diverses que es donen, hauria de portar-nos a redefinir el nom de la Coordinadora. El substantiu acota... tot i que el que hem de tenir clar son els objectius...
No hi ha hagut acord en la proposta de nom. Dels diversos que s'han posat sobre la taula, els més valorats han estat:
- Coordinadora de Grups Solidaris...
- Coordinadora d'ONG i Grups Solidaris de les comarques gironines i l'Alt Maresme.
(Posteriorment, en la ronda d'intervencions, també s'apunta:
- Coordinadora d'ONG i Entitats Solidàries...)

(En aquest espai del grup de treball s'ha fet palès que no ens coneixem prou, entitat a entitat, i cal treballar també en la línia intra-Coordinadora)(es proposa una fira d'intercanvi en aquest sentit). 

--- RODA D'APORTACIONS FINALS ---

Finançament: l'aportació pot ser obligatòria però no imposant, intentant arribar al màxim, però si alguna entitat no pot i ho justifica no hi ha problema.
El coneixement de les altres entitats no és necessari potenciar-lo ja que qui vol ja ho fa.
El Secretariat cal que tingui suport tècnic.
Cal baixar a la realitat local i fer campanyes per difondre els valors democràtics.
Comissió de polítiques municipals: Exigir espais de participació ciutadana.

Nom: "Coordinadora d'ONG i Grups Solidaris de les comarques gironines i l'Alt Maresme"
Una trobada a l'any com a Coordinadora.
En cada reunió es pot fer una llista de persones que volen participar en un grup de treball o campanya per evitar que sempre siguin els mateixos.

Es important l'aportació humana de cada entitat.
Cal un esforç per fer projectes realistes.
No tota la gent de les entitats es pot considerar com a activa.

Estaria bé fer les reunions els dissabtes.
Primer es reuneixen les comissions i després reunió de la Coordinadora .
S'ha de pensar com fer que la Coordinadora "coordini" i no quedi saturada per la feina.

Finançament: demanar l'augment del pressupost a la Diputació.
Augment dels convenis.
Ajuntaments: % pts. per habitant per manteniment del CeDRe.
Pressionar per tal d'aconseguir els baixos del C.C. L'Estació, justificant les necessitats.
Socialitzar els recursos de les entitats.
Conveni amb la Universitat de Girona per catalogar material.
Assemblees: es pot reduir la part d'informació dels actes.
Canvi del dia de la reunió?
Secretariat: Secretariat tècnic / Secretariat polític.
Compromís de que cada grup de la Coordinadora dediqui una reunió a debatre la informació de la Coordinadora i per prendre decisions.

Cal definir millor quines són les actuacions del CeDRe.
A vegades es trepitja amb les entitats, ja que no està clar què cal fer.
Locals: parlar directament amb l'alcalde de Girona, ja que no hi ha massa bona comunicació amb el regidor.
Recursos pedagògics del CeDRe? No cal preocupar-se ja que cada entitat s'encarrega de difondre el seu material, el CeDRe només és dipositari.
E-mail? Cal pensar com gestionar la informació.
Participació?: Cal ser capaços de ser clars amb el que pretenem per tal de concretar.

És important l'organització, però a vegades el que es guanya en eficàcia es perd en qualitat humana i espontaneïtat.
És enriquidora la pluralitat dels grups.
El Secretariat pot ser un espai obert que deixi lloc a la participació de tothom.

Una entitat nova: "Tot això és molt complicat, ho veig difícil de comunicar a la meva entitat i no em pensava que em portés tanta feina. De quina manera hi puc participar?".

És difícil per a una entitat petita aportar l'1% dels seu pressupost.
Noves propostes d'horari de trobada.
Cal no fer tantes comissions i plataformes i posar-se a treballar en el Secretariat.
Es podria fer coincidir les reunions de les comissions amb les assemblees de la Coordinadora.

--- DOCUMENTS ANNEXOS ---

CURRÍCULUM DE LA COORDINADORA D'ONG SOLIDÀRIES
DE LES COMARQUES GIRONINES I L'ALT MARESME

«Tots junts»
José Bové, pagès desmontador de MacDonals contra la globalització (Occitània-França)

In memoriam
Josep de Delàs i Benigno Mancebo


1. Jornades de la Coordinadora d'ONG Solidàries:

1994: I Jornades de constitució a Torroella de Montgrí (Baix Empordà) -22 i 23 de gener-
1995: II Jornades a Girona (Gironès). Obertura a càrrec de J.M. Mendiluce
1996: Trobada a Olot (Garrotxa): inici del debat pel Codi ètic de la CONGS -18 de maig-
1996: III Jornades a Figueres (Alt Empordà): Acció solidària, política municipal i participació ciutadana
-16 i 17 de novembre-
1998: IV Jornades a Salt (Gironès): És l'hora de la solidaritat: cal compartir el món. Obertura a càrrec de Vicenç Fisas -14 i 15 de març-
1999: V Jornada a Arbúcies (Selva): Polítiques municipals de solidaritat i cooperació -29 de maig-
2000: VI Jornades a Calella (Alt Maresme): lobby d'actuació política local solidària -15 i 16 d'abril-
2001: VII Jornada a Blanes (Selva): Repensem el futur de la Coordinadora -28 d'abril-

2. Participem de la Coordinadora d'ONG Solidàries:

*Girona Solidària (agermanament amb Bluefields-Nicaragua); *ACAPS-Girona (agermanament amb Farsia-El Sàhara); *UNICEF-Comitè Girona; *GRAMC; INTERMÓN-Comitè Girona; Ajuda en Acció-Grup Local de Voluntariat a Girona; *Fundació per la Pau a Girona; *Justícia i Pau-Girona; *Fundació SER.GI de pedagogia social; *Desenvolupament & Migracions (D&M - Girona); *SOLAR (Solidària Arquitectura Girona); *Federació Catalana de Voluntariat Social-Unitat Territorial Girona; *Club d'Amics UNESCO-Girona; *Setem (Servei Tercer Món-Delegació Girona); Assoc. d'Amistat amb el Poble de Guatemala a Girona; *GRAMISS (Grup d'Animació Missionera de Girona); *ACCEM (Assoc. Comissió Catòlica Espanyola de Migracions a Girona); *Fundació Josep Comaposada a Girona; *Giga Kafo-Cooperació Girona amb Gàmbia; Cooperacció-Agència Catalana de Cooperació; Creu Roja-Girona; *Fundació Pau i Solidaritat-Girona-CCOO; *Mans Unides de Girona; Comissió *Psicòlegs Sense Fronteres-Delegació Girona; *COMG-Ajuda! (Col.legi Oficial de Metges de Girona-Ajuda!); *AD'IS-Assoc. D'Iniciatives Socials; *Proide-Delegació Girona; Assoc. Humanitària de Solidaritat; *AMIC-UGT; *Amics de Colòmbia; *Acció Solidària-Igman; *Banyoles Solidària (agermanament amb Condega-Nicaragua); *Comissió d'Agermanament Salt-Quilalí (Nicaragua); *Càrites Parroquial Sant Cugat de Salt (agermanament amb la Vicaria de Jaén-Perú); *Soarpal - Solidaritat Arbúcies-Palacagüina (Nicaragua); *Plataforma de Solidaritat de Calella-Alt Maresme; *Arenys Solidari (agermanament amb Bocacosta de Sololá-Guatemala); *Blanes Solidari; Palafrugell Cooperant; Mags Sense Fronteres; GRIMM (Grup d'Immigrants del Baix Montseny); Entrepobles-l'Escala; Brigades de Pau Internacionals-Arbúcies; Desembolupament & Migracions (D&M-Arbúcies); Desembolupament & Migracions (D&M-Sant Gregori); Juristes sense Fronteres-Girona; Juristes Sense Fronteres-Figueres; Jama Àfrica; Medinyà Solidari; Plataforma de Solidaritat amb Irak; Col·lectiu de Dones Cristianes de Banyoles; Metges Solidaris-Girona; SOS Racisme-Girona; *Gra de Sorra de l'Escala; ACAPS-Arbúcies (agermanament amb El Sàhara); *Comissió de Solidaritat Nord-Sud de Torroella de Montgrí (agermanament amb San Juan del Sur-Nicaragua); *Amnistia Internacional de l'Alt Empordà; *Garrotxa Solidària; *GES-Grups d'Empordanesos/ses per la Solidaritat; Assoc. Joan Alsina de Castelló d'Empúries (agermanament amb Telica-Nicaragua); *SolidariQuart (agermanament amb Kukra Hill-Nicaragua); *Mash-Di de la Cellera de Ter -1998- (agermanament amb Dariel-Panamà); *Unitat Solidaria de Palafrugell (treballa amb Huehuetenango-Guatemala); ACAPS-Alt Empordà; *Cadaqués Solidari; Bonmatí Solidari; Assoc. de Magribins i Empordanesos «17 de Març»; Assoc. Al Jamaa de Sant Pere Pescador; ASDIQA de la Bisbal; *Sarrià en Acció; Món Solidari a Sta. Coloma de Farners; Agermanament Sant Feliu-Nueva Trinidad d'El Salvador; *Xarxa Solidària de Sant Feliu de Guíxols; Assoc. Kawral Fuladu; *Banyoles Acció Intercultural; Contrapart de l'Escuela Popular de Música «Gerardo Barreto» de Managua; Col.lectiu de Dones de Celrà «Les Goges»; *ATTAC-Comarques gironines; *AASF-Associació per a l'Adopció Sense Fronteres; *ATTAC-Alt Maresme; *Metges del Món; *Monitors Cooperants d'Olot; *Centre Infantil i Juvenil Parroquial de Sta. Eugènia; *Comissió de Solidaritat de La Bisbal; altres assoc. solidàries d'aquest àmbit territorial.
+ *APOC-Associació de Pacifistes i Objectors de Conciència (dissolta 31.12.1999)
+ *Amnistia Internacional-Girona (dissolta el gener de 2001)
+ *Centre De Recursos per la pau i la solidaritat (CeDRe-associació instrumental de la Coordinadora d'ONG Solidàries)
(*) Han assumit el Codi Ètic signant-lo i/o segellant-lo i/o de paraula; la resta han maniferstat activament la seva adhesió.

3. Col.lectius propers a la Coordinadora d'ONG Solidàries:

XCADE: Xarxes Ciutadanes a 35 municipis de les comarques gironines i l'Alt Maresme, per a l'Abolició del Deute Extern dels països pobres
Taller de Cultura, Memòria, Lluita i Resistència
Xarxa Cristina de la Diòcesi de Girona
Col.lectiu Casal Popular Les Tines de Girona
Moviment de Resistència Global

4. Premis i reconeixements a la Coordinadora d'ONG Solidàries:

2001: Nominació al Premi «Mosca Sant Narcís» atorgat per la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya.
1999: Premi Sant Fèlix del Bisbat de Girona, atorgat a la Coordinadora d'ONG Solidàries en reconeixement de la seva acció en l'àmbit social, cívic i humanitari -24 de gener de 2000-
1997: Premi Sant Fèlix a les planes setmanals de «Solidaritat i cooperació» d'»El Punt» i «Presència», atorgat a l'editora Hermes Comunicacions, en conveni amb la CONGS des de 1994 -gener de 1998-
1995: Premi-beca Joaquim Franch del CEM de l'Ajuntament de Girona al projecte CeDRe-Centre De Recursos per la pau i solidaritat de la CONGS, presentat per l'APOC de la CONGS.
1995: Premi Ferrer Eguizàbal del Col.legi de Periodistes de Catalunya a les planes de «Solidaritat» d'»El Punt»
1994: Carta del degà del Col.legi de Periodistes de Catalunya, Josep Pernau, adreçada a tots el mitjans de comunicació catalans recomanant l'ideonitat del treball en conveni de l'editora d'»El Punt» i la CONGS, en base a l'aportació de l'editora a la Campanya pel 0'7%.

5. Participem com a Coordinadora d'ONG Solidaries:

Comissió de Solidaritat i cooperació de la Facultat de Ciències de l'Educació de la UdG, 2000
Consell Assessor del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament des de la seva constitució, 1998
Amb l'Ajuntament de Girona per l'utilització del Centre Cultural L'Estació com a seu del CeDRe-Centre De Recursos de la CONGS, en conveni des de 1996
Consell Municipal de (Solidaritat i) Cooperació de Girona amb sis vocals, des de la seva constitució, 12 de desembre de 1995
Comissió de redacció i publicitat-0'7% de les planes setmanals de «Solidaritat i cooperació» d'»El Punt» i «Presència» (divendres i diumenge respectivament), des de 1994 i en conveni
Col.laboració periòdica en la publicació «Roja i/y Negra», editada per la Comissió d'Agermanament Salt-Quilalí, des de 1999
Corresponsalia de l'Agenda setmanal (dimecres) de la Cooperació-Guia d'activitats de Solidaritat d'»El Periòdic de Catalunya», en conveni amb el Fons Català, des de 1999
Redacció continuada de la plana setmanal (diumenge) de «Solidaritat» del «Diari de Girona», des de 1998 a 1999, amb la periodista Mònica Fajardo (en l'especial del «Nadal 1996» del DdG, Josep de Delàs publica «Un any important per la Coordinadora d'ONGS»)

6. Les entitats de la Coordinadora d'ONG Solidàries també participem a:

Consell Municipal de Solidaritat d'Arbúcies
Consell Municipal de Solidaritat de Calella (Alt Maresme), des de 1999
Comissió Municipal de Solidaritat de Blanes
Consell Municipal de Solidaritat i cooperació d'Olot, des de 1999
Consell Municipal de Solidaritat i cooperació de Torroella de Montgrí, des de la seva constitució, juny de 2000
Fòrum Municipal per a la Integració i la Convivència de Salt
Forum 21 per al Pla d'Acció Local per la Sostenibilitat-Agenda 21 de Salt
Fòrum Municipal de participació ciutadana de Sarrià de Ter
Equip de redacció de l'informació de «Solidaritat» del «Setmanari de l'Alt Empordà», en conveni amb l'Editorial L'Empordà SL des de 2000
Equip de redacció del programa «Nord-Sud» a la COPE-Empordà, des de 1998

7. Les entitats de la Coordinadora d'ONG Solidàries també actuem a:

Plataforma per la Igualtat de Drets de les comarques gironines 2001
ATTAC-Catalunya (Acció per la Taxació de les Transaccions financeres per Ajuda als Ciutadans), des de 2000
Xarxa Ciutadana per a l'Abolició del Deute Extern des de 2000
Assemblea per Nicaragua de les comarques gironines, des de 1998
Taula de Treball sobre Immigració, de 1996 a 1998
Coordinadora d'ONG i Entitats de l'Alt Empordà, des de 1996-97
Coordinadora d'Entitats Cíviques del Pla de l'Estany
Plataforma de Poble a Poble
Plataforma de Solidaritat Catalunya amb El Sàhara

8. Darreres campanyes de la Coordinadora d'ONG Solidàries:

Centreamèrica: No hauria de ploure mai més sobre mullat, 1998
Kosova: Ajuda humanitària i de rebuig a l'intervenció militar, 1999
«Deute extern, deute etern?»: per a l'abolició del deute extern dels països pobres, 1999
Polítiques municipals de solidaritat i cooperació 1999-2003
«Agenda Llatinoamericana», una eina pedagògica, cada any
Consulta Social per a l'Abolició del Deute Extern: 35.000 vots a la demarcació de Girona i l'Alt Maresme al 12-M de 2000
Objecció Fiscal a les despeses militars 1999-2000-2001
«El mapa de Peters» Per una mirada més justa del món 2000-2001
Campanya humanitària arrel dels terratrèmols a El Salvador (gener i febrer) i a l'Índia (gener), 2001
Els Drets Humans, tots, per a tothom i a tot arreu: Drets cívics i de vot per a tothom, AVUI
CODI ÈTIC COORDINADORA D'ONG SOLIDÀRIES
DE LES COMARQUES GIRONINES I L'ALT MARESME

JUSTIFICACIÓ

Les entitats que ens apleguem sota el títol de «Coordinadora d'ONG Solidàries de les comarques gironines i l'Alt Maresme» hem decidit, per unanimitat, dotar-nos d'un CODI ÈTIC que reflecteixi, d'una banda, els principis comuns que conformen la nostra acció, i d'una altra, els compromisos a què aquesta pertinença ens obliga.
Els principis comuns representen el marc ideològic que mou la nostra solidaritat, i queden explicitats com a declaració d'intencions en la primera part del Codi, sense que la seva formulació impliqui cap altra obligació per les entitats que el seu respecte formal. Tot i així, creiem de gran importància deixar constància d'aquest ideari que representa la forma d'entendre, avui i aquí, les bases del nostre esforç per transformar la realitat.
La segona part del Codi és el recull dels compromisos a què ens obliguem les ONG de la Coordinadora, tant en ordre al nostre funcionament intern com entitat, com en les relacions amb altres ONG i amb la societat en general.

PREÀMBUL

A. -Què entenem per ONG Solidàries.

El grup organitzat de persones que sense afany de lucre s'apleguen, defugint la passivitat i la indiferència, per treballar en la transformació de la societat cercant un ordre social més just.
Dintre de les anteriors les que tenen per objectius:
-La cooperació amb els països empobrits i grups de població més febles.
-El treball humanitari en qualsevol àmbit i la lluita contra tota forma d'exclusió.
-La denúncia, sensibilització i formació sobre les causes estructurals de la pobresa, qualsevol tipus d'explotació, i en general d'aquelles que atempten contra els Drets Humans universalment reconeguts.

B. -Funció d'aquest CODI ÈTIC.

És un referent i una pauta d'actuació per les ONG de la Coordinadora, que d'aquesta manera s‘obliguen individualment a acceptar-ho.
Fonamenta, igualment, la conducta i els criteris de la mateixa Coordinadora de cara a l'exterior.
Regula les relacions entre els membres de la Coordinadora en aquells aspectes que el Codi normativitza.

C. -Vigència i modificacions.

Aquesta norma tindrà vigència des del moment que sigui explícit i formal el consens de totes les ONG, que avui constitueixen la Coordinadora.
Per la seva reforma, que podrà instar-la qualsevol entitat membre, caldrà que aquesta formuli per escrit les esmenes que cregui oportunes, de les quals s'informarà a la resta de membres. La secretaria presentarà a l'assemblea, prèvia inclusió en l'ordre del dia de la reunió, la proposta en el termini màxim de tres mesos, i serà aquesta la que, després del preceptiu debat, la sotmetrà a votació. Caldrà per acceptar les modificacions presentades els vots afirmatius d'una majoria de 2/3 dels membres
presents a l'assemblea, sempre que assisteixin més de la meitat dels seus integrants. Si aquest no fos el cas la proposta es presentarà a la propera assemblea ordinària amb el mateix procediment i sense limitació mínima de quòrum.


CODI ÈTIC

Primera part. «Un ideari comú»

Defensem:

 • La dignitat inviolable i inalienable de tota persona humana, fonamentada en els valors ètics que s'especifiquen a la Declaració
 • Universal dels Drets Humans i els Pactes Internacionals que els desenvolupen.
 • La utopia d'un món en què els valors de la llibertat, la igualtat, la justícia i la solidaritat siguin prioritaris per tothom.
 • La vida, i una consciència ecològica global que permeti el desenvolupament sostenible de les persones i la diversitat dels ecosistemes.
 • La democràcia com a sistema polític i social, i els esforços per fer-la cada dia més real i participativa.
 • El món com una única comunitat d'éssers humans, i per tant, el repartiment de la riquesa com la forma més justa i eficaç per reduir la diferencia entre les societats riques i pobres del planeta.
 • El diàleg, el pacte, i les estratègies de l'acció no-violenta, com a forma de resolució dels conflictes.
 • En el marc assenyalat, la pluralitat en el pensament i l'acció, i manifestem no tenir ni com a persones ni com a grups l'exclusiva
 • Veritat en cap domini de la realitat.

Denunciem:

 • En qualsevol circumstància, la pena de mort, la tortura i l'ús de les armes de destrucció massiva, com delictes de lesa humanitat.
 • Les desigualtats nord-sud com el problema més gran que té plantejat el món actual i les estratègies que les perpetuen.
 • El sistema neo-liberal, com a mecanisme que augmenta les desigualtats entre els pobles i les persones, aplicant-hi criteris individualistes, egoistes i mercantilistes.
 • Les guerres, i el terrorisme, com estratègia de mort indiscriminada, així com les polítiques que promouen els conflictes armats (lluita pel control de les matèries primes, comerç d'armes amb les dictadures, etc.).
 • Els totalitarismes de tot signe i les ideologies excloents (feixismes, integrismes, certs nacionalismes, etc.) així com el menyspreu genèric envers de pobles, ètnies o cultures.
 • Totes les accions i conductes que objectivament atentin contra els principis que defensem.

Segona part. "Un compromís compartit".

Ens comprometem a:

 • Que les nostres entitats com ONG siguin sobiranes en la presa de decisions.
 • Que les nostres entitats tinguin un funcionament intern que garanteixi la participació activa i informada, la independència i l'autonomia dels seus membres.
 • La total transparència financera i el foment de la col·laboració pressupostària entre els grups mitjançant l'intercanvi de recursos o serveis.
 • Coordinar-nos en aquelles campanyes i accions que pensem realitzar en el mateix àmbit territorial o sectorial, amb la finalitat de rendibilitzar I'esforç, intercanviar les experiències, per evitar caure en la duplicitat, la competència o el confusionisme.
 • Fomentar les relacions igualitàries i solidàries entre les nostres entitats, amb l'intercanvi permanent d'informació, idees i possibilitats.
 • Contribuir al funcionament de la Coordinadora i al manteniment de les estructures o serveis que aquesta s'hagi dotat, de manera proporcional als pressupostos de cada ONG, o mitjançant una dedicació voluntària de temps.
 • Donar publicitat a les nostres accions i campanyes amb la finalitat de sensibilitzar, de promoure criteris solidaris i de fer partícips de la nostra feina a la ciutadania, defugint en qualsevol cas la propaganda manipuladora, enganyosa, i simplista que no ajuda a estendre el compromís per la necessària transformació social.
 • Pressionar i exigir, individual i conjuntament, als poders polítics un esforç més gran, per pal·liar les necessitats socials de tota mena i per augmentar el pressupost de cooperació amb els països empobrits. En aquest mateix ordre, vigilar l'acompliment dels compromisos adquirits i denunciar l'incompliment de les promeses formulades.
 • Pressionar i exigir a les administracions públiques que la distribució d'ajuts a les ONG, es faci amb criteris aprovats per les nostres pròpies federacions plataformes.
 • Practicar la cultura de la cooperació, i en aquest sentit, a destinar l'1 % com a mínim del pressupost de cada entitat a recolzar o compartir projectes d'un altre membre de la Coordinadora i/o al funcionament d'aquesta.
 • Fomentar l'espai i el temps per la formació, el diàleg i la crítica entre totes les entitats, organitzant com a mínim una jornada anual amb aquest objectiu.
 • Acceptar la mediació de la Coordinadora davant de possibles conflictes que es puguin presentar entre els seus membres o si aquests ho demanen amb altres institucions o instàncies.