2009: Sant Narcís, Girona

Aquest dissabte 23 de maig, la Coordinadora d'ONG Solidàries ha celebrat la seva Jornada Anual. Com que aquest any la Coordinadora compleix quinze anys de funcionament, s'ha volgut fer un repàs als moments més rellevants per definir quines han de ser, a partir d'ara, les línies estratègiques que guiin l'acció solidària a les comarques gironines. La Jornada s'ha celebrat al centre cívic Sant Narcís, a Girona, i ha comptat amb l'assistència d'una vintena de persones de diverses entitats.

El treball de les entitats parteix del principal objectiu de la Coordinadora: l'eradicació de les desigualtats Nord-Sud i el treball pel desenvolupament sostenible de tots els pobles. A partir d'un treball previ de repàs dels quinze anys d'història de la Coordinadora, es van assenyalar les possibles grans línies estratègiques de l'acció solidària per arribar a l'objectiu genèric, i tot seguit, les entitats van treballar en grup els objectius de cada eix, i van proposat algunes eines per arribar-hi.

INCIDÈNCIA POLÍTICA

Objectiu proposat: Transformar les estructures polítiques de la societat per aconseguir una societat més justa i igualitària, amb una democràcia més real i participativa.

Cal denunciar la situació actual per prendre consciència de què cal canviar. S'apunta: Llei d'Estrangeria, Dret a Vot (drets socials i polítics de les persones immigrades), Drets Humans, Igualtat de gènere, avaluació dels Objectius del Mil·leni (ODM), seguiment de les polítiques de cooperació...

Cal denunciar els valors que transmet la societat capitalista i sensibilitzar en els valors que incideixen cap a la transformació de la societat que volem, cap al nou socialisme.

Cal incorporar la veu del Sud al discurs de la Coordinadora.

Eines proposades: Un fòrum de reflexió-avaluació dels ODM, la creació d'una comissió per a la incidència política amb capacitat de resposta ràpida per a qüestions urgents, l'adhesió a les campanyes de transformació social, dissenyar un pla d'actuació sobre el nou socialisme i fer-ne un llibret divulgatiu, treball en xarxa amb els col•lectius que ja estan treballant en el nou socialisme.

Campanyes d'incidència concretes: ODM; reforma dels organismes internacionals, condonació del deute extern, sobirania alimentària, taxa tobim, Responsabilitat Social Corporativa, Sostenibilitat Ambiental, Drets Socials i Polítics, Igualtat de gènere.

IGUALTAT DE GÈNERE

D'entrada, es reconeix que ha de ser un objectiu transversal, i es proposa el següent objectiu: La igualtat d'oportunitats en sentit ampli.

Eines: les dinàmiques del CeDRe als centres educatius de les comarques gironines, la formació en gènere de les entitats i dels recursos humans de l'equip tècnic de la Coordinadora, la sensibilització, així com la incidència política, la denúncia i l'educació pel desenvolupament.

COORDINACIÓ INTERNA DE LES ENTITATS

Objectiu proposat: Sumar esforços per aconseguir una major incidència en la transformació social que busquem.

Com a debilitats, s'assenyala que cal millorar la comunicació entre les entitats, entre la Coordinadora i les entitats i entre les entitats i la Coordinadora.

Eines proposades: Jornades de reflexió i valoració, a banda de la Jornada Anual. Es demana una nova fórmula per l'assemblea mensual per a que les entitats assumeixin més protagonisme. Les noves tecnologies per millorar la comunicació entre les entitats.

SENSIBILITZACIÓ I COOPERACIÓ

La sensibilització no es considera una línia estratègica de la Coordinadora sinó un eix transversal a tots els eixos que finalment apareguin al Pla Estratègic final. En aquest sentit, també es va dir que la cooperació al desenvolupament no és un tema comú a totes les entitats però sí que cal que totes compleixin el Codi Ètic. Per això, es va proposar la creació d'un observatori del Codi Ètic en el sí de la Coordinadora, que faci difusió del document i que potencïi el seu respecte. Les entitats es van comprometre a avaluar les propostes de sensibilització.

La sensibilització en el treball de les entitats solidàries hauria de seguir aquestes característiques: Partir de la pràctica; ha de ser una acció no mercantilista; ha de tenir com a motor l'educació; ha d'incloure les noves tecnologies com a eines; ha de passar per processos de mobilització, participació i diàleg.

Es va posar de manifest la rellevància del codesenvolupament com a estratègia de transformació al Nord i al Sud.

Com a eines s'apunten: les dinàmiques del CeDRe, la comunicació al desenvolupament, la reformulació de les assemblees mensuals.

COMUNICACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT

Objectiu proposat: Que cada entitat tingui el seu propi espai comunicatiu, acompanyat de la búsqueda la qualitat en les informacions que apareguin als mitjans de comunicació.

Eines proposades: Es demana més formació i assessorament. Que des de l'àrea de comunicació de la Coordinadora es faci feina de mediació entre els mitjans de comunicació i les entitats que reclamen aquest espai comunicatiu. Es proposa, també, un manual de bones pràctiques en comunicació.

EDUCACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT

Tot i ser un eix que no s'ha pogut desenvolupar per la manca de temps , les entitats apunten la importància de la formació tant al nord com al sud. En aquest sentit, es remarca que és important no imposar models formulats des d'un òptica únicament occidental i es proposa de consensuar un manual de bones pràctiques en educació.

L'assemblea anual va decidir continuar treballant per acabar de perfilar les línies estratègiques en pròximes sessions.