Turismo y capitalismo en España. Del milagro economico a la gran crisis

  • Fons bibliogràfic
  • Economia i desenvolupament
  • A partir de 16 anys
  • Castellà
  • Ivan Murray Mas
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: electrònic

La tesi doctoral d'Ivan es fonamenta en un càlcul de la petjada ecològica, que quantifica el nostre consum de materials i energia i la generació de residus. La petjada ecològica part del supòsit ideal del repartiment equitatiu del territori i els seus recursos entre tota la població mundial. Aquesta assumpció porta implícit el qüestionament de l'apropiació i acumulació de la riquesa en mans d'uns pocs, que 
és la situació a la qual ens enfrontem en la realitat.

Perquè què és el turisme, almenys internacional o de llarga distància, més que una activitat solament a l'abast d'una mínima fracció de la població mundial, d'immensos requeriments energètics i càrrega tòxica? Però més enllà d'aquest diagnòstic ecològic, la tesi desvetlla les trames socials de poder del capitalisme turístic, els seus models de desenvolupament turístic i els conflictes socioambientales que genera. 

Les Illes Balears alberguen moltes de les més grans cadenes hoteleres de l'Estat espanyol, que estan entre les més grans del món. Per aquest motiu una part important de la tesi tracti el “negoci de l'oci” en la globalització neoliberal, començant per repassar les anàlisis que s'han fet del turisme des de la teoria social crítica, especialment des de la Geografia (Murray, 2013a).

També et pot interessar