24/04/2017

Ajuts a projectes de solidaritat i cooperació

L'Ajuntament de Girona obre una nova convocatòria d'ajuts per a projectes solidaris realitzats per entitats gironines. La convocatòria consta de dues línies d'ajuts -una per a projectes de cooperació al desenvolupament i una altra per a projectes d'educació al desenvolupament i sensibilització- i fixa com a termini per a presentar les sol.licituds, el proper 12 de maig.

La convocatòria, doncs, consta d'aquestes dues línies:


  Projectes de cooperació al desenvolupament en l’àmbit internacional

Per a projectes de cooperació al desenvolupament en l’àmbit internacional adreçades a entitats sense afany de lucre de la ciutat de Girona que tinguin com a objectiu garantir l’accés als drets bàsics de les persones.

 Projectes d’educació per al desenvolupament i sensibilització

Per a projectes d’educació per al desenvolupament i sensibilització adreçades a entitats sense afany de lucre de la ciutat de Girona que tinguin com a objectiu donar a conèixer les causes de les desigualtats Nord-Sud, la promoció dels drets humans, el foment del consum responsable i de la cultura de pau.

Requisits

1.Disposar de seu social central o delegació en el terme municipal de Girona i tenir presència significativa a la ciutat.

2. Estar inscrita al Registre d’Entitats d’aquest Ajuntament i tenir la documentació actualitzada (memòria de l’any anterior i programació d’aquest any, així com els corresponents pressupostos).

3. Estar constituïda i inscrita formalment en l’esmentat Registre almenys un any abans d’aquell en què se sol·liciti la subvenció.

4. Reflectir en els estatuts que entre els seus objectius realitzen activitats de solidaritat i cooperació, d'ajut humanitari en l'àmbit internacional o de foment de la solidaritat ciutadana entre els pobles, de promoció de la cultura de pau, l’educació intercultural i la resolució pacífica dels conflictes.

5. També poden sol·licitar les subvencions previstes en aquestes bases aquelles entitats ciutadanes que, tot i no tenir com a objectiu la cooperació, es plantegen el treball de solidaritat, especialment amb entitats homòlogues.

6.Garantir, a través de la memòria de les seves activitats, la capacitat o l’experiència en la realització d'actuacions similars a aquelles per a les quals se sol·licita la subvenció.

7. Estar al corrent de les obligacions fiscals amb la hisenda local i de les justificacions relatives a subvencions sol·licitades anteriorment.

8. Aportar memòria descriptiva de les activitats de sensibilització realitzades a la ciutat de Girona l’any anterior.

9. Haver aportat la memòria descriptiva i econòmica dels projectes finançats per l’Ajuntament de Girona durant l’any anterior, en la data de tancament de la present convocatòria de subvencions.