11/11/2010

El GRAMC denuncia pràctiques discriminatòries a l'Ajuntament de Salt

GRAMC (Grups de Recerca i Actuació amb Minories Culturals i Treballadors Estrangers) ha fet arribar a l'Ajuntament de Salt un document de queixa per denunciar determinades pràctiques administratives implementades des del consistori, que afecten de manera greu els drets d'alguns ciutadans d'origen estranger. La denúncia fa referència als tràmits que han de fer aquets veïns per obtenir l'informe d'arrelament, necessari de cara a regularitzar la seva situació.

Des del GRAMC denuncien quatre pràctiques discriminatòries com l'exigència de demostrar 6 mesos d'empadronament al municipi com a conditio sine qua non per a procedir a la tramitació i resolució de les sol·licituds d'informes d'arrelament.

D'altra banda, l'entitat també troba discriminatori el fet que l'Ajuntament accedeixi als informes de la Policia Local relatius a les persones sol·licitants sense autorització ni advertència prèvia als sol·licitants, de manera que qualsevol mena d'infracció administrativa (com ara una multa d'aparcament) suposa l'emissió d'un informe d'arrelament social desfavorable per part de l'Alcaldia. Aquesta pràctica només es produeix quan es tracta de ciutadans estrangers extracomunitaris, en els casos de l'expedició dels informes d'arrelament.

El document de queixa també denuncia el fet que les denegacions es fan sense incloure els motius que les fonamenten i que l'Ajuntament incompleix l'obligació d'informar dels recursos i dels terminis que tenen els administrats per tal de recórrer una resolució desfavorable.