Nosotros y terceros, como proveedores de servicios, utilizamos cookies y tecnologías similares (en adelante “cookies”) para proporcionar y proteger nuestros servicios, para comprender y mejorar su rendimiento y para publicar anuncios relevantes. Para más información, puede consultar nuestra Política de Cookies. Seleccione “Aceptar cookies” para dar su consentimiento o seleccione las cookies que desea autorizar. Puede cambiar las opciones de las cookies y retirar su consentimiento en cualquier momento desde nuestro sitio web.
Cookies autoritzades:
Més detalls
MENU

Els efectes de la cooperació

PER ÀNGEL VÀZQUEZ. L'autor exposa alguns dels efectes de la cooperació internacional en l'àmbit més proper

Si par­tim de la pre­missa que les actu­a­ci­ons vin­cu­la­des a la coo­pe­ració al desen­vo­lu­pa­ment tenen com a objec­tiu reduir les desi­gual­tats, fruit del sis­tema econòmic vigent, a par­tir de l’acom­pli­ment i garan­tia dels drets humans uni­ver­sal, això ens podria por­tar al pen­sa­ment erroni que les polítiques públi­ques de coo­pe­ració al desen­vo­lu­pa­ment només tenen efec­tes en els països més empo­brits, on la vul­ne­ració de drets és més severa. 

Per con­tra, després d’anys de tre­ball i d’anàlisi de resul­tats sabem que les actu­a­ci­ons en l’àmbit de la coo­pe­ració al desen­vo­lu­pa­ment tenen impac­tes i efec­tes molt relle­vants a escala local. Els pro­jec­tes de coo­pe­ració al desen­vo­lu­pa­ment van sem­pre acom­pa­nyats d’acci­ons d’edu­cació per una ciu­ta­da­nia crítica i de comu­ni­cació trans­for­ma­dora. I és que no podem actuar en l’àmbit de la coo­pe­ració inter­na­ci­o­nal sense expli­car i denun­ciar qui­nes són les cau­ses de les desi­gual­tats a escala glo­bal i local i qui està al dar­rere de la vul­ne­ració de drets.

Acci­ons que et per­me­ten conèixer “l’altre” des d’una presa de posició deco­lo­nial, que posa les per­so­nes al cen­tre, a par­tir d’un apre­nen­tatge horit­zon­tal i bidi­rec­ci­o­nal entre per­so­nes d’arreu del món.  Es con­tri­bu­eix, doncs, a cons­truir ciu­ta­da­nies crítiques en els nos­tres muni­ci­pis, amb capa­ci­tat d’anàlisi de les rea­li­tats i dels con­tex­tos que les envol­ten, tant a escala local com glo­bal, acti­ves en la denúncia de la vul­ne­ració de drets, alhora que s’empo­dera les per­so­nes des de l’empa­tia, abor­dant la diver­si­tat com una opor­tu­ni­tat d’apre­nen­tatge.  

Donant suport a les acci­ons de coo­pe­ració al desen­vo­lu­pa­ment s’afa­vo­reix el tei­xit asso­ci­a­tiu dels nos­tres pobles i ciu­tats. Un tei­xit viu que fomenta l’asso­ci­a­ci­o­nisme de per­so­nes, el tre­ball en xarxa, la cons­trucció d’espais de par­ti­ci­pació amb meca­nis­mes de cogo­ver­nança. I també con­tri­bu­eix a la cohesió social, a través d’espais d’aco­llida, de con­vivència, fomen­tant el diàleg entre per­so­nes de dife­rents clas­ses soci­als i con­di­ci­ons. Que dina­mitza les nos­tres viles i ciu­tats amb ini­ci­a­ti­ves soci­als, cul­tu­rals, edu­ca­ti­ves, espor­ti­ves… 

A les comar­ques giro­ni­nes, som més de 70 enti­tats que tre­ba­llem en l’àmbit de la coo­pe­ració al desen­vo­lu­pa­ment i la justícia social. Un potent motor per a un món més soli­dari i soci­al­ment més just. 

Àngel Vàzquez Viu és membre d'ACAPS Girona i copresident de la Coordinadora d'ONG Solidàries.

Article publicat a El PUNT AVUI>>
 

Amb el suport de

Amb la col.laboració de