La cooperació gironina continua confinada

PER SEBAS PARRA. L'autor parla de l'alentiment que els tràmits burocràtics generen en el cobrament de les subvencions que es reben de l'Oficina de Cooperació de l'Ajuntament de Girona i de com això, impacta directament en els projectes.

Parlo de la cooperació -cooperar: treballar juntes per l’assoliment d’un mateix objectiu- de l’Ajuntament de Girona amb l’Associació d’Educació Popular Carlos Fonseca Amador, AEPCFA, que desenvolupa els projectes d’alfabetització i Educació Popular en els àmbits de la producció, la salut i el medi ambient del municipi germà de Bluefields, Nicaragua. Parlo d’accions solidàries que es porten a terme des de fa més d’una dècada amb resultats extraordinàriament positius segons les avaluacions dels propis tècnics municipals de Girona desplaçats al terreny i del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament que supervisa permanentment els projectes des de la seva oficina a Nicaragua. Parlo, un any més, d’una situació que sintetitza tot el contrari de l’esperit que envolta la cooperació, i la cooperació per al desenvolupament que és el nostre cas. Una situació injusta, que trenca les regles del joc i que posa en un greu risc la marxa dels projectes. Projectes, no oblidem que intenten salvar vides humanes, salvar una llengua indígena en perill d’extinció i salvar l’esperança de tot un poble. Parlo d’una situació que es repeteix any rere any i que ningú posa remei. I ara m’explico:

Des de l'Ajuntament de Girona s'ha donat suport a l’agermanament amb Bluefields a través de AEPCFA des de l'any 2011 i fins al 2017 a través de successius Convenis de col·laboració. I durant els últims anys (2018 i 2019) a través de l'atorgament d'una subvenció resultant de la convocatòria de subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament en els municipis agermanats de la ciutat de Girona. Pregunta que fem cada any, i que encara ningú ha respost: Per què cal esperar al segon semestre per redactar els Convenis de col·laboració, que entre els tràmits de la signatura i notificacions i les merescudes vacances del personal comencen a ser efectius a partir del mes de setembre, si la seva vigència és de l’1 de gener al 31 de desembre? Cada any la primera part de la subvenció anual -80%- ha arribat a Bluefields entre la segona quinzena de setembre i finals d’octubre...

I continuem exactament igual: La Junta de Govern Local, en sessió del dia 3 de juliol de 2020, va adoptar entre d'altres el següent acord: Subvenció a favor de l'AEPCFA, per al desplegament del "Projecte integral d'educació popular en l'illa de Rama Cay, Bluefields, de salut, producció i educació", durant l'any 2020 (...) L'objectiu de l'atorgament d'aquesta subvenció és donar resposta a l'Agermanament entre la ciutat de Girona i el municipi de Bluefields, existent des de 1987, i seguir desenvolupant accions de cooperació per el desenvolupament en aquest municipi, tal i com està previst al Programa de Solidaritat i Cooperació 2020 i al Pla Director de 2008, posant èmfasi en la voluntat d'aconseguir que la salut, l'educació i la producció del municipi de Bluefields. millorin, i deixin enrere l'actual situació d'extrema pobresa (...) És voluntat d'ambdues parts establir un nou conveni per regular les activitats vinculades al Projecte, durant l'any 2020. En resum: fins al 3 de juliol no es resol la subvenció -que s'instrumentalitzarà amb la subscripció d'un conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament i l’AEPCFA- i fins al 20 de juliol no rebo el comunicat amb els convenis signats -pel secretari general, 1-07-20, i per la regidora de Drets Socials i Cooperació, 15-07-20-. Però malgrat l’apartat setè, Forma de pagament, del Conveni signat que obliga a fer un primer pagament d’un 80% a la signatura del conveni per un import de setze mil dos-cents vuitanta euros (16.280,00 €) encara, un mes després, estem esperant notícies sobre el particular...

Repeteixo, així any rere any... La cooperació gironina continua confinada, però en aquesta ocasió el covid19 no té absolutament res a veure. Les raons, que ningú ens ha explicat mai, venen però contagiades per un altre virus, polític, que sembla que no trobem manera de combatre... O sí?. A veure.

Sebas Parra, de l'Associació d’Educació Popular Carlos Fonseca Amador.