Notícies

08/09/2011

L'ACCD obre la convocatòria per a projectes de cooperació

L'Agència catalana de Cooperació al Desenvolupament ha publicat les bases de la convocatòria de subvencions 2011 per a projectes de Cooperació al Desenvolupament i accions d'Educació per al Desenvolupament. L'objecte de les subvencions és donar suport a organitzacions no governamentals de desenvolupament que realitzin projectes en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament en determinats països socis del sud, i accions d'educació per al desenvolupament en l'àmbit formal, no formal i informal a Catalunya.

 

Les entitats beneficiàries han de disposar de seu social o delegació i estructura permanent a Catalunya degudament inscrita en el registre oficial corresponent, i estar al corrent de les obligacions derivades de subvencions percebudes de la Generalitat en exercicis anteriors. Cada entitat només podrà presentar un projecte per línia de subvenció (Cooperació al Desenvolupament o Educació per al Desenvolupament).

Les subvencions es podran atorgar tant a projectes iniciats durant l'any en curs i que no estiguin acabats com als que estiguin pendents de realització a data de publicar-se la corresponent convocatòria. En aquest últim cas, els projectes s'han 'iniciar, com a màxim, durant el mes següent des de la data de recepció dels fons per part de l'entitat beneficiària. La durada màxima de les activitats finançades per l'ACCD és d'un any. Tanmateix, aquest termini pot ser ampliat sense necessitat d'autorització fins a un màxim de tres mesos sempre que consti la deguda notificació de l'entitat interessada  l'ACCD abans que finalitzi el termini de justificació. Per a ampliacions de termini superiors als tres mesos caldrà autorització prèvia de l'ACCD.

Són despeses subvencionables aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada, esultin estrictament necessàries i es realitzin durant la vigència del projecte. S'admetran despeses d'identificació i formulació del projecte sempre que s'hagin realitzat durant l'any 2011 i abans de la finalització del termini de presentació de ol·licituds de subvenció i fins a un màxim d'un 3% del pressupost per al qual s'ha ol·licitat finançament a l'ACCD.