01/05/2011

Com fer l'Objecció Fiscal en 10 passes

Des de la Coordinadora d'ONGD i aMS, dins la campanya "Mogudes per la Pau", ens expliquen de forma senzilla i pedagògica com us podeu fer objectors/es fiscals. Amb l'objecció, aconseguiràs que els teus impostos no es destinin a finalitats militars. 

Com fer l'Objecció Fiscal en 10 senzilles passes

1. Reunir la documentació necessària per complimentar la declaració (Esborrany de la declaració, certificat d'ingressos i retencions de l'any 2010 -que ha estat proporcionat per l'empresa on es treballa-, rebut bancari amb la informació fiscal 2010, etc...)

2. No confirmar la declaració ni per telèfon ni per Internet. Malauradament aquestes vies no permeten fer l'OF. Fer sempre la declaració de l'IRPF tant si s'hi està obligat com si no s'hi està.

3. Omplir la declaració. A través de qualsevol mitjà electrònic o manual, fins a l'apartat de la quota líquida "Quota Resultant de l'Autoliquidació" Casella 741.

4. Escollir una de les 2 opcions per calcular la quota que destinarem a fer OF:

a. Quota fixa de 84€ (xifra escollida simbòlicament en protesta pels 84 països empobrits a causa del deute extern).

b. Calcula 9,8% o el 12,47% de la quota líquida. Aquests percentatges es corresponen amb la despesa militar total de l'Estat per a l'any 2010 d'acord amb el criteri escollit (despesa militar estricta o despesa militar més despesa de control social)

5. Deduir la quantitat destinada a OF

En l'apartat, "Càlcul del tribut i resultat de la declaració- retencions i demés pagaments a compte", es dedueix la quantitat destinada a l'objecció fiscal. Aquesta quantitat es col·loca en qualsevol de les caselles disponibles (de la 742 a la 752).

6. Introduir el valor de l'OF

Per exemple a la Casella 752 s'introdueix el valor de l'objecció, per exemple 84,00 €. Aquests passos són vàlids per qualsevol dels mètodes utilitzats per omplir la Declaració de la renda

7. Imprimim la declaració i fem una anotació 'a mà'

Finalitzada la declaració, s'imprimeix normalment des del programa ‘Padre' i a la casella 752, on hi hem anotat el valor de la nostra objecció, s'anota a sobre del text explicatiu de la casella: "Per a objecció fiscal a les despeses militars".

Recordeu de fer el mateix en les dues còpies: la que es queda l'administració i la que us quedareu vosaltres.

8. Fem l'ingrés a l'entitat escollida

Acabada la declaració, és necessari ingressar la quantitat de l'objecció fiscal al compte corrent d'alguna entitat de caràcter solidari. Per exemple, la Coordinadora d'ONGD i altres Moviments Solidaris de Lleida.

En el resguard bancari de l'ingrés que es faci a l'entitat solidària cal especificar en el concepte: "Ingrés provinent de l'objecció fiscal 2010", guardar el comprovant que l'entitat bancària ens facilita i fer-ne fotocòpia.

9. Omplir la carta d'OF

A continuació, heu d'omplir la carta d'objector/a fiscal (al final de l'article us n'adjuntem el model) adreçada al ministre d'Economia i Hisenda o al delegat d'hisenda. S'adjuntarà a la declaració juntament amb el resguard bancari de l'ingrés a l'entitat escollida.

10. Lliurar la declaració

Juntament amb tota la documentació a qualsevol delegació d'Hisenda o bé a l'oficina bancària on tinguis compte. En el cas de que diguin que només volen la declaració caldrà explicar-los que fem objecció fiscal.

Descarregar carta OF>>

Informació elaborada per la Coordinadora d'ONGD i aMS de Lleida.