03/11/2017

Convocatòria d'Ajuts a Cooperació de COFGI

La comissió de cooperació del Col·legi de Farmacèutics de Girona gestiona el 0,1% del pressupost que la Junta va aprovar concedir, de manera anual, a projectes de cooperació, i posa en marxa aquesta convocatòria d'ajuts per a projectes de cooperació.

D'entre els requisits que es demanen a les entitats que vulguin accedir-hi:

· Ha de ser una entitat sense ànim de lucre i així ha d’estar recollit en els seus estatuts.
· L’entitat ha de tenir personalitat jurídica i estar degudament inscrita al registre públic corresponent.
· L’entitat ha de disposar d’una estructura suficient per a garantir que es pugui dur a terme el projecte presentat.
· En cas que l’entitat hagi rebut finançament en convocatòries anteriors, cal que hagi acomplert amb les obligacions d’informació i justificació de les despeses dels projectes acceptats.
· L’entitat ha d’especificar si el projecte i/o programa presentat ha rebut altres ajuts econòmics.
· L’ entitat ha de tenir credibilitat, fiabilitat i transparència reconeguda.

Requisits dels PROJECTES:
 Que siguin preferentment, de l’àmbit sanitari.
 Que el projecte compti amb una contrapart local no governamental.
 Que s’adeqüin a les necessitats de la població beneficiària i que siguin compatibles amb els programes i polítiques de desenvolupament del país destinatari.
 Que la població beneficiària participi activament en la creació i/o execució del projecte, assegurant la sostenibilitat del mateix.
 Que el projecte respecti i integri les normatives de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), especialment en el cas de donacions de medicaments.
 Que el projecte sigui detallat, especificant situació geogràfica, cronograma i desglossament del pressupost.
 Es donarà preferència als projectes que es realitzin en països en via de desenvolupament.
 Es valorarà que el projecte sigui de codesenvolupament.
 Es valorarà que un o més col·legiats del col·legi de farmacèutics de Girona doni suport al projecte.