15/12/2015

Fons específic de l'ACCD, per a entitats gironines

A partir d'avui, l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) en col·laboració amb la Coordinadora d'ONG Solidàries posa en marxa el Fons Específic, també conegut com a "Subvenció en règim de concurrència no competitiva a actuacions per enfortir les entitats de les comarques gironines que treballen en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament, la pau i els drets humans, amb l’enfocament estratègic de gènere i basat en drets humans (EEGiBDH)". El termini per a presentar les sol·licituds és a partir d'avui i fins al 15 de gener del 2016. 

Tal com preveu el Pla anual de cooperació al desenvolupament 2015-2018, l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament desplega un fons, vehiculat conjuntament amb les coordinadores d’ONGD de Lleida i de Girona, adreçat a subvencionar entitats d’aquestes demarcacions, que habitualment no es presenten a les convocatòries ordinàries de l’ACCD i que tenen una elevada capacitat d’incidència en el seu entorn social immediat i amb un elevat compromís en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament, la pau i els drets humans. 

L’objectiu d’aquest fons és incrementar i enfortir les seves capacitats d’acció i incidència d’una manera adequada i coherent a les realitats i necessitats de les entitats gironines i la Coordinadora actuarà com a enllaç per facilitar els processos d'interlocució entre les diferents ONG integrants de les associacions membres de les comarques gironines.

A qui s'adreça
 
Entitats de l'àmbit de la Cooperació, Pau i Drets Humans de les comarques gironines que compleixin els següents requisits:
 
1) Ser membre o trobar-se vinculada jurídicament a la Coordinadora.
2) Disposar de seu social permanent (social i fiscal) a les comarques de Girona (...).
3) Gestionar partides de cooperació i educació per al desenvolupament per un import anual inferior als 50.000 €.
4) En cas de personal remunerat que aquest no sigui superior a 20 hores setmanals en total de dedicació a la cooperació o educació per al desenvolupament.
5) Estar legalment constituïda i inscrita en el registre oficial corresponent
6) Estar inscrita en el Registre Oficial d’ONGD que gestiona l’ACCD o en el de l’AECID. La inscripció ha de ser efectiva com a molt tard a data de la resolució de la convocatòria.
8) Estar al corrent amb les obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant de l’Estat i la Generalitat de Catalunya.
9) No incórrer en cap de les circumstàncies previstes en l’article 13 de la Llei 38/2013, de 17 de novembre, general de subvencions
10) En el cas que disposi d'una plantilla igual o superior a 50 persones treballadores, donar ocupació, almenys, a un 2% de treballadors amb disminució sobre la plantilla total (...).
11) En cas que tingui una plantilla igual o superior a 25 persones, disposar de mitjans per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i intervenir-hi, en llurs centres de treball (...).
 
Accions subvencionables
La finalitat d’aquesta convocatòria és donar suport a les actuacions dutes a terme per part de les entitats integrades a la Coordinadora que treballin alguna o algunes de les actuacions següents:
 
-Enfortiment de l’estructura de l’entitat en les despeses pròpies de funcionament.
-Despeses derivades de sessions formatives pel personal de l’entitat (inclòs el personal voluntari o membre de l’entitat).
-Despeses relatives a l’execució d’activitats d’educació pel desenvolupament a la demarcació de Girona.
 
Dotació pressupostària
Import destinat a la convocatòria: 25.000,00€
Import màx. per entitat 5.000€
 
Lloc de presentació
El lloc de presentació de la sol·licitud podrà ser presencialment a la seu de la Coordinadora d'ONG Solidàries de les comarques gironines i l'Alt Maresme (carrer Mestre Francesc Civil, 3, 17005 de Girona), o bé mitjançant correu certificat amb avís de recepció adreçat a la Coordinadora.
 
Durant els festius i les vacances de Nadal, es podrà presentar via correu certificat amb segell de registre de l'oficina postal (tant a la sol·licitud com al sobre) com així indica el punt 4, apartat c, art. 38 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú. No s'admetran sol·licituds enviades o rebudes fora d'aquest termini, llevat que consti la data dins de termini en el segell de registre de l'oficina postal (tant a la sol·licitud com al sobre).