05/10/2010

La solidaritat no està en crisi

Malgrat la cojuntura econòmica, el 2009 ha estat un any positiu per a la solidaritat i la cooperació al desenvolupament a les comarques gironines. Unes 54 entitats que treballen el codesenvolupament, s'han anat incorporant a la dinàmica associativa de la Coordinadora d'ONG Solidàries per millorar la gestió dels seus projectes i crear sinèrgies, amb la resta d'entitats que treballen a la demarcació. La dada s'extreu de la Memòria 2009 de la Coordinadora d'ONG Solidàries que s'edita ara, per primer cop.