Nosotros y terceros, como proveedores de servicios, utilizamos cookies y tecnologías similares (en adelante “cookies”) para proporcionar y proteger nuestros servicios, para comprender y mejorar su rendimiento y para publicar anuncios relevantes. Para más información, puede consultar nuestra Política de Cookies. Seleccione “Aceptar cookies” para dar su consentimiento o seleccione las cookies que desea autorizar. Puede cambiar las opciones de las cookies y retirar su consentimiento en cualquier momento desde nuestro sitio web.
Cookies autoritzades:
Més detalls
MENU
15/10/2005

Què diu el nou Estatut sobre immigració?

Al nou Estatut d'Autonomia de Catalunya hi ha dos articles (el 42.6 i el 138)que es refereixen a la immigració. Són aquests:

ARTICLE 42. COHESIÓ I BENESTAR SOCIALS

(...) 6. Els poders públics han d'emprendre les accions necessàries per a establir un règim d'acollida de les persones immigrades i han de promoure les polítiques que garanteixin el reconeixement i l'efectivitat dels drets i deures de les persones immigrades, la igualtat d'oportunitats, les prestacions i els ajuts que en permetin la plena acomodació social i econòmica i la participació en els afers públics.

ARTICLE 138. IMMIGRACIÓ

1. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de règim d'acolliment i integració de les persones immigrades, que inclou en tot cas:
a) L'establiment i la regulació de garanties amb relació als drets i els deures de les persones immigrades.
b) L'establiment i la regulació de les mesures necessàries per a la integració social i econòmica de les persones immigrades i per a llur participació en els afers públics.
c) L'establiment per llei d'un marc de referència per a l'acolliment i la integració de les persones immigrades.
d) La promoció i la integració de les persones retornades i l'ajuda a aquestes, impulsant les polítiques i les mesures pertinents que facilitin el retorn.

2. La Generalitat és competent per a executar la legislació estatal i europea en matèria de treball dels estrangers. Aquesta competència inclou en tot cas:
a) La tramitació i la resolució dels permisos i de les autoritzacions de treball per compte propi o aliè.
b) La tramitació i la resolució dels recursos presentats amb relació als expedients a què fa referència la lletra a, l'emissió dels informes legalment establerts sobre la situació laboral dels estrangers i l'aplicació del règim d'inspecció i sanció.

3. En el marc de la Comissió Bilateral Generalitat - Estat, s'han d'establir:
a) El nombre, el lloc d'origen i la capacitació professional del contingent de persones immigrants amb destinació a Catalunya, d'acord amb les necessitats i les previsions de treball i de desenvolupament econòmic.
b) Les decisions estatals sobre immigració, tant les relatives a les normes sobre estrangeria com els acords internacionals i els actes executius de transcendència especial per a Catalunya.

Els articles estan inclosos a la versió aprovada pel Parlament de Catalunya el 30 de setembre.

Amb el suport de

Amb la col.laboració de