12/06/2006

Què farem, senyors polítics, amb els drets de les persones nouvingudes?

L'article 40.8 del Títol I referit als Drets, Deures i Principis Rectors de la proposta pel nou Estatut estableix que "Els poders públics han de promoure la igualtat de totes les persones amb independència del seu origen, nacionalitat [...]". Malgrat això, en el Títol IV, referit a les competències, l'Estatut es contradiria plantejant que el concepte de ciutadania està vinculat a la nacionalitat, la qual cosa deixa entreveure un tractament específic per als ciutadans de primera (espanyols) distingint-los de ‘la resta de persones' (immigrats). Aquesta diferència i desigualtat suposa una retallada dels drets democràtics fonamentals que es van subscriure en ratificar la Declaració dels Drets Humans, el primer article de la qual llegeix: "Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets". Des de la Coordinadora d'ONGs reclamem que es facin les modificacions necessàries a la Constitució i a l'Estatut per tal d'atorgar el ple dret de ciutadania, no només als catalans, sinó a totes les ‘persones' que viuen i treballen al nostre país.