Nosotros y terceros, como proveedores de servicios, utilizamos cookies y tecnologías similares (en adelante “cookies”) para proporcionar y proteger nuestros servicios, para comprender y mejorar su rendimiento y para publicar anuncios relevantes. Para más información, puede consultar nuestra Política de Cookies. Seleccione “Aceptar cookies” para dar su consentimiento o seleccione las cookies que desea autorizar. Puede cambiar las opciones de las cookies y retirar su consentimiento en cualquier momento desde nuestro sitio web.
Cookies autoritzades:
Més detalls
MENU

La veritat, víctima de la guerra

PER JORDI PLANAS BOSCH. Amb el títol, l'autor ho diu tot. La veritat és també víctima de la guerra entre Rússia i Ucraïna i cal ser crítics amb els mitjans de comunicació i les xarxes socials.

Una de les vícti­mes de la guerra és la veri­tat. Podem veure-ho als mit­jans de comu­ni­cació hegemònics que mani­pu­len la infor­mació amb la men­tida i la ter­gi­ver­sació per impo­sar el pen­sa­ment únic i el con­trol de les ments. La guerra entre Rússia i Ucraïna no és aïllada i hi inter­ve­nen gover­nants que diuen que volen la pau però incen­ti­ven el con­flicte i en lloc d’apa­gar el foc hi tiren més lle­nya. Envien armes que mata­ran per­so­nes de les dues ban­des. El pro­jecte de la cul­tura de mort del capi­ta­lisme neo­li­be­ral té en la fàbrica d’arma­ment el fons econòmic mes pro­duc­tiu. Qui se’n bene­fi­cia, del con­flicte?

Res­ca­tem peri­o­dis­tes, homes i dones, que arris­quen les seves vides per infor­mar-nos de la guerra. Vull esmen­tar Julian Assange, pres a la Gran Bre­ta­nya amb demanda d’extra­dició als EUA per haver publi­cat docu­ments del Depar­ta­ment d’Estat sobre les atro­ci­tats come­ses a l’Iraq i al món i bus­quen silen­ciar Julian i ocul­tar la veri­tat.

Durant la guerra Iraq-EUA i els seus ali­ats, es van difon­dre les men­ti­des de George Bush, que l’Iraq posseïa “armes de des­trucció mas­siva”. La invasió russa a Ucraïna és un crim de guerra equi­pa­ra­ble amb la invasió nord-ame­ri­cana de més de 50 països. Quan­tes san­ci­ons i blo­que­jos varen patir Videla, Pinoc­het, Somoza, Batista, Ríos Montt, Ban­zer, Tru­ji­llo? Aquesta guerra és un con­flicte per al poder mun­dial entre l’OTAN i Rússia i hau­rien de triar la diplomàcia urgent en lloc de l’esca­lada mili­tar, ja que la guerra pot cons­ti­tuir una “sentència” de mort per a l’espècie humana. Ucraïna hi posa el ter­ri­tori, la població i la majo­ria dels morts i ferits. Zelenski sem­bla ser un aliat incon­di­ci­o­nal del EUA, un ins­tru­ment actiu d’una estratègia que no té res a veure amb els interes­sos del seu poble. Cal aju­dar les per­so­nes que patei­xen i denun­ciar els res­pon­sa­bles imme­di­ats de la invasió. I cal tro­bar solu­ci­ons diplomàtiques. Hem d’aco­llir els refu­gi­ats, ara ucraïnesos, però també els que fugen de tots els altres con­flic­tes, de la fam i del canvi climàtic.

Jordi Planas és coordinador de l'Agenda Llatinoamericana.
 
Publicat al Punt Avui >>
 

 

Amb el suport de

Amb la col.laboració de